RSIN: 857564195

KvK: 68724152

Zeeweg 105, 2224CC Katwijk aan Zee

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting ArchiScienza heeft een vijfjarenplan met begroting opgesteld, welke aan geeft hoe de doelstellingen van de stichting, “initiëren, stimuleren, deelnemen, en in standhouden van- en publiceren over activiteiten op het gebied van 1. Architectuur in de meest brede zin en 2. Wetenschap in de meest brede zin”, bereikt zullen worden.

Lokaal, nationaal en internationaal zijn doelen geformuleerd. Daarnaast is per jaar een bedrag gereserveerd voor kleinere steunacties binnen de thema's Architectuur en Wetenschap.

Lokaal: Leiden

Vier belangrijke activiteiten in Leiden, op de doelgebieden van de stichting, zullen worden gesteund:

 • Het Rijnlands Architectuur Platform

  De stichting Archiscienza zal gedurende drie jaar het RAP met 20.000 Euro per jaar steunen. Dit met cofinanciering van de gemeente Leiden, die het RAP drie jaar met 30.000 Euro ondersteunt. Het RAP zal zo meerjarig zijn voorzien van een gedegen financiële bodem om optimaal te functioneren. Daarnaast wil de stichting het RAP de ruimte geven voor wetenschappelijk onderzoek, zoals:
 • Leiden energieneutraal

  Om de stad Leiden energieneutraal te maken, in overeenstemming met het klimaatakkoord Parijs 2015, zijn analyses en oplossingen nodig. De stichting Archiscienza wil wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling hierin stimuleren. Het onderzoek kan gelden als voorbeeld voor de energieneutrale Hollandse stad. (lees meer)
 • Het Singelpark

  Het Singelpark is een groots plan voortgekomen uit initiatieven van de bevolking en omarmd door de gemeente. In overleg met de gemeente, landschapsarchitect Lola en de stichting Vrienden van het Singelpark wordt onderzocht waar de stichting Archiscienza chirurgisch effectief zó kan bijdragen, dat er een extra kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Daarbij wordt gestreefd met behulp van cofinanciering een hefboomeffect te bereiken.
 • Naturalis

  Het museum Naturalis zal een website openen, waarbij de voormalige tentoonstellingszalen digitaal te bezichtigen blijven. Deze website wordt ontwikkeld op basis van de nu al te bezoeken (indoor) Streetview via Google Maps. De stichting ArchiScienza zal Naturalis een financiele bijdrage verstrekken om aan deze site wetenschappelijke dimensies toe te voegen. Tentoongestelde objecten zullen aangeklikt kunnen worden, waardoor nadere informatie en wetenschappelijke achtergronden zullen oppoppen.

Nationaal

Op nationaal niveau wil de stichting zich wetenschappelijk en architectonisch richten op een groot maatschappelijk probleem: de aardbevingen in Groningen en daarnaast de sterk veranderende positie van de architect.

 • Aardbevingsbestendige architectuur Groningen

  Oplossingen in de fundering zijn evident, maar zijn er ook technische, mechanische maatregelen bovengronds mogelijk, die de architectuur als resultaat kenmerkend beïnvloeden? Vooral voor bestaande bouw is dat, met de daaraan verbonden grote maatschappelijke problemen door de vele gedupeerde gebouweigenaren, noodzakelijk. Maar ook voor nieuwbouw zijn er mogelijkheden een nieuw (Gronings) architectonisch vocabulaire te ontwikkelen. Daarin zou de stichting een aanjaagfunctie willen betekenen voor ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken. Er is overleg gepland met de rijksbouwmeester, de noordelijke opleidingen en de noordelijke architecten. (lees meer)

 • De Architect

  De laatste 25 jaar is er veel veranderd rondom de professie architect. De Europese aanbestedingswet heeft de architect laten evolueren van vakbroeder tot concurrent. Uit het bouwmeestersvak is bouwmanagement en toezicht nagenoeg verdwenen. Vaak is het vak gereduceerd tot esthetische begeleiding, tot een VO+. Bouwend Nederland kent de architect niet. De BNA is uiterst bescheiden met optreden en publicaties naar het publiek en vanuit de recessie is het toekomstkijken ook verdwenen. De architecten en de maatschappij hebben het beroep in het oog van de samenleving laten verdwijnen. Het NAi is de architecten ontstolen. De professie architect zal opnieuw in maatschappelijke zin geformuleerd moeten worden. De stichting ArchiScienza wil deelnemer zijn in een renaissance. Te beginnen met twee onderwerpen:

  1. Het beroep Architect. In het artikel ”Het bouwwerk als voorspelling”, gepubliceerd in het boek ‘Op het breukvlak van twee millennia’, 010 uitgevers, 1999, pleit de bekende socioloog Abram de Swaan voor een sociologisch, antropologische studie naar (het beroep) architect. Hij schreef:

  ... Net zo is de ‘sociologie van de gebouwde omgeving’ in Nederland en elders tot wasdom gekomen als een sociologie ‘in’ (of ‘voor’) de bouwkunde, maar blijft ondertussen het bouwkundig beroep als sociaal verschijnsel vrijwel onderbelicht en komt het niet tot een sociologie ‘van’ de bouw. Dat heeft vanzelfsprekend veel te maken met de beschikbaarheid van onderzoekfondsen: toegepast onderzoek naar actuele en praktische problemen van huisvestin en stedebouw wordt eerder en ruimer bedeeld dan de niet onmiddellijk bruikbare studie van de beroepskring zelf. Vandaar dat er heel weinig bekend is over de recrutering en selectie van studenten voor de opleiding, over het carrièrepatroon van architecten, over netwerken waarin de opdrachten verdeeld worden, of de manieren waarop de grote reputaties en de machtposities in het vak worden verworven en de wijze waarop die voorlieden aanhangers en navolgers weten te verwerven. Daar staat tegenover dat architecten, als enige academische professie, worden gerecenseerd, net als kunstenaars: er bestaat een architectuurkritiek waarin standaarden worden ontvouwd en reputaties worden opgebouwd of afgebroken...”

  De stichting Archiscienza is in gesprek met Abram de Swaan en de UVA, om te overleggen hoe zo’n studie tot stand kan komen. Over dit onderwerp zal ook gesproken worden met de architectenopleidingen, de professionele en andere belangrijke architectenorganisaties. Resultaten van van studie zullen gepubliceerd worden naar de beroepsgroep.

  2. Architect en Ethiek. Er is recentelijk in pers en vakkringen een discussie gestart over de positie van de architect en auteursrecht. Geplaatst in een bredere context is nadenken over situaties en dilemma's van architecten gewenst. De stichting ArchiScienza heeft Ir. Kees van der Hoeven een schrijfbeurs toegekend. In het te schrijven boek verzamelt en structureert hij feiten en ervaringen, reflecteert daarop in alle nuances en poogt zo een nieuwe, meer ethische strategie te bieden voor het handelen van de architect. (lees meer)

Internationaal

Op internationaal niveau verkent de stichting de mogelijkheden een project te starten op het gebied van Wetenschap en Architectuur.

 • Emergency Housing

  Acuut inzetten van noodwoningen wordt steeds actueler om de gevolgen van “man made and nature made disasters” (tsunami’s, aardbevingen, maar vooral de toekomstige, voorspelbare stroom klimaatvluchtelingen) op te vangen. De stichting ziet voor haar een taak in het stimuleren van ontwerpen, ontwikkelen, het maken van prototypen en het testen ervan weggelegd. Er is overleg gepland met Prof. Thijs Asselbergs, TUDelft (shelterlands), Prof. Peter Pels, universiteit Leiden (nieuwe master toegepaste antropologie) en het Rode Kruis om de toepassingen ook wereld wijd te kunnen inzetten. (lees meer)
 • Jaarlijks budget kleine steun

  In het begroting zal voor alle vijf jaren een budget gereserveerd worden voor ondersteuning van kleine externe projecten, binnen de thema’s Architectuur en Wetenschap. (lees meer)

© 2017 Stichting ArchiScienza • ProclaimerPrivacyverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV